Här hittar du mer information om våra köpvillkor och policys.

Köpvillkor

1. Information om organisationen

Stockholms Studenters IF (SSIF) är en ideell förening med organisationsnummer 802003–2879, ansluten till Riksidrottsförbundet. Hemsidan www.ssif.nu tillhandahålls av SSIF. Information och bilder på hemsidan ägs av föreningen eller partners och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Medlemskap

Medlemskap i SSIF är obligatorisk för deltagande i all träningsverksamhet som föreningen tillhandahåller, och faktureras därför med automatik i samband med alla köp av träningskort som sker via föreningens hemsida. Vid köp av kurser betalas medlemsavgiften separat. Medlemsavgiften är 50 SEK och gäller ett verksamhetsår, som sträcker sig från 1 juli till 30 juni.

2.1 I medlemskapet ingår

 • Olycksfallsförsäkring genom försäkringsbolaget Folksam. För mer information och fulla villkor besök vår hemsida
 • Medlemsinflytande och rösträtt på föreningens årsmöte.

2.2 Skäl för avstängning

SSIF strävar efter att alltid kunna erbjuda en välkomnande och tillåtande träningsmiljö. Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, diskriminering, hot mot medlemmar, funktionärer och personal, stölder och doping kan leda till avstängning. Avstängningen gäller både medlemskap och träning i föreningens regi.

3. Priser och betalning

Priset för varje vara och tjänst anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Eftersom vi är en förening är alla våra varor och tjänster momsbefriade. Vi hanterar ej kontanter och alla köp sker digitalt via vår hemsida. I kassan ser man det totala slutpriset inklusive alla avgifter.

3.1 Betalning

Betalning sker digitalt genom vald betalningsmetod i kassan. Vi accepterar Swish och kortbetalning. Kortbetalning tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Om Medlemmen inte betalar före förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, utfärdas en inkassovarning med nytt förfallodatum. Vid försenat betalning kan SSIF kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt i samband med köp eller, för månadsvis betalda abonnemang, den 1a i varje månad under abonnemangets giltighetstid.

3.3 Studentrabatt

Om du har köpt en vara eller tjänst med studentrabatt är du på anmodan skyldig att kunna visa upp giltig studentlegitimation eller annat bevis som styrker att du är student.

3.4 Förbetalda träningskort

Förbetalda träningskort (terminskort, månadskort) betalas i förskott via Swish eller kortbetalning. Korten löper under en förbestämd tidsperiod och avslutas därefter utan uppsägningstid. Förbetalda kort återbetalas ej. Returer hanteras enligt distansköpslagen.

3.5 Löpande abonnemang med månadsbetalning

Träningsavgift för abonnemang erläggs månadsvis i förskott. Dragningarna sker vid varje månadsskifte den 1 a i månaden. Avtalet gäller tillsvidare, men som minst under den på abonnemanget angivna bindningstiden, och tills dess att avtalet sägs upp av endera parten. Uppsägningstiden är en (1) månad, och uppsägningen träder i kraft efter utgången av påföljande månad. Eventuella rabatter prisjusteras automatiskt efter den överenskomna avtalsperioden till gällande prislista, om ingen avtalsperiod är överenskommen gäller prisjustering tidigast efter en 6-månadersperiod. När du köper ditt medlemskap betalar du medlemsavgiften för innevarande år samt den första träningsperioden fram till första månadsdragningen. En medlem kan frysa sitt abonnemang max 2 gånger och totalt max 45 dagar under en 12 månadsperiod.

4. Leverans av tjänster

Vi levererar medlemskap och produkter digitalt. Medlemskapet bekräftas via den mejladress du angett vid betaltillfället. Som medlem är du skyldig att själv uppdatera ditt konto om kontaktuppgifterna ändrats. Schemaändringar förekommer över hela året. Vid storhelger och under sommaren förekommer specialschema, och vi håller stängt under julhelgerna. Ibland behöver vi också ställa in pass tillfälligt för underhåll och renovering. Sådana förändringar av utbudet ger inte rätt att reklamera tjänsten eller kräva återbetalning. SSIF kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träningsaktiviteter eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad.

5. Ångerrätt och öppet köp

Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har utfört köpet. Ångerrätten kan endast utnyttjas om träningskortet aldrig använts för bokning av eller deltagande på pass. För alla köp på hemsidan följer SSIF Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). För att utnyttja möjligheten till återköp ska du kontakta oss på info@ssif.nu. Uppge personnummer och vilken tjänst som avses.

5.1 Ångerrätt vid köp av träningskort

I enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra ditt köp av träningskort. Dock kan du inte ångra köpet av träningskort om du har påbörjat nyttjandet av tjänsten. Nyttjandet av ett träningskort anses påbörjat när du loggat in och bokat in dig på ett träningspass som träningskortet ger behörighet för. I vissa situationer har du möjlighet att frysa ditt träningskort och på så sätt förlänga giltighetstiden med max 12 månader. Frysning sker mot uppvisande av läkarintyg. Se sektion 6 för närmare specifikation.

5.2 Ångerrätt vid köp av medlemskap

Om du ej längre önskar vara medlem i SSIF kan du begära utträde genom att mejla ditt namn och personnummer till info@ssif.nu. Medlemskapet i SSIF anses påbörjat i samma stund som betalning sker, och medlemsavgiften kan därför inte återbetalas.

5.3 Ångerrätt vid köp av kurs (Small Group Training)

För avbokning av kurser (Small Group Training) som faller utanför ångerrätten inom Distans- och hemförsäljningslagen tillämpar SSIF nedanstående avbokningsregler:

 • Vid avbokning som sker mer än 14 dagar innan kursstart erhåller kunden full återbetalning.
 • Vid avbokning som sker när 14 eller färre dagar återstår till kursstart erhålls ingen återbetalning.

5.4 Inställd kurs

Fram till utannonserat startdatum förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs (Small Group Training). Om så sker meddelas detta till kunden skriftligt och kunden får full återbetalning.

5.5 Återbetalningskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka det avtalade beloppet snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog återköpet. Se även Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

6. Sjukdom och olycksfall

Träningskort kan vid sjukdom/olycksfall/graviditet frysas under max 12 månader. Sjukdomen/olycksfallet/graviditeten ska styrkas med läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är möjligt att genomföra aktiviteten. Medlemsavgift återbetalas ej. För kurser gäller att vid sjukdom/olycksfall/graviditet som styrks med läkarintyg och omöjliggör för kunden att under löptiden fortsatt utnyttja den köpta tjänsten kan SSIF frångå ovan angivna villkor för avbokning och återbetalning. SSIF återbetalar i sådant fall en summa som motsvarar den del som återstår av köpt tjänst, beräknat från och med datum för läkarintygets utfärdande.

7. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer SSIF att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och i enlighet med riktlinjer från Riksidrottsförbundet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på hemsidan under Privacy Policy.

8. Kontakt och klagomål

Kontakt och klagomål hanteras enklast via vårt kansli på info@ssif.nu

9. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

10. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattande yttre påverkan som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas i normal omfattning under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan leda till tillämpning av denna bestämmelse.

11. Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger SSIF inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp under bindningstiden om inget annat är överenskommet.

12. Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Stockholms Studenters Idrottsförening (SSIF), organisationsnummer 802003–2879, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. Denna integritetspolicy baserar sig på den mall för integritetspolicy som Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram, och vilar i sin tur på den uppförandekod kring personuppgifter som RF har tagit fram för alla RF-anslutna idrottsföreningar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information om inställda träningar mm) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter mm). Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Stockholms stad, som är föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet:

 • Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
 • Föreningsadministration Avtal
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
 • Licenshantering Avtal
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
 • Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
 • Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
 • Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 • Kontakt med föreningen Intresseavvägning
 • Besök på vår hemsida Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. I enlighet med RF:s uppförandekod för personuppgifter sparas personuppgifter om en medlem i maximalt 24 månader efter att medlemskapet har upphört. Vilka rättigheter har du? Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i RF:s Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter, som finns på RF:s hemsida

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningen på info@stockholmsstudentersif.se.

Bokning och avbokning

Bokning av pass gör du via vår bokningssida ssif.brponline.se eller via vår app, SSIF. Du har möjlighet att ha 10 aktiva bokningar samtidigt. Om du missar fler än 3 pass inom loppet av 2 veckor utan avbokning eller incheckning, låses ditt kort och du blir spärrad från bokningssystemet under 7 dagar. Avbokning av pass måste ske senast 3 timmar innan passet, och görs enkelt via hemsidan eller appen. Incheckning måste även göras innan träningen börjar. Incheckning görs via SSIF app eller vid reception om möjligt.

Nivåer

För att säkra kvalitén på våra träningar har våra sporter upp till 6 olika nivåer. SSIF All In ger dig möjlighet att boka alla pass på grundnivå. För att boka de högre stegen, kontakta kansliet på info@ssif.nu med en beskrivning av din tidigare erfarenhet.

Lokaler

De allra flesta av våra träningar hålls på Frescati Sports Center eller GIH. Information om lokalen hittar du i beskrivningen av passet du bokar. Många av våra sporter hålls på två anläggningar, så var noggrann med att kolla vart dagens pass är.

Försäkring och skador

Genom köp av medlemsavgiften är du försäkrad hos Folksam via SSIF. Skulle en skada ske under träningen, informera ledaren på plats samt mejla kansliet.