Nu närmar sig årets dechargemöte. Torsdag 26/10 kl 17:30 samlas vi i sammanträdesrummet på Frescati Sports Center.

Vid mötet behandlas föreningens verksamhetsberättelse och årsredovsining med tillhörande beviljande av ansvarsfrihet och det förrättas val av revisorer samt eventuella fyllnadsval till styrelse och valberedning. Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 är röstberättigade. För att kunna utnyttja din rösträtt vid detta möte behöver du dock anmäla din närvaro senast 19 september genom att mejla ditt namn till info@stockholmsstudentersif.se

Dagordning och övriga handlingar anslås på föreningens här senast en vecka före mötet.